Dean of Faculty

 
 

 Dr. Shahrooz Saviz

 

 

Email: shahrooz.saviz@srbiau.ac.ir

Phone: +982144869627-29

Fax: +892144869632  --- 6870 , 6877